166-B, 1st of  May - st., Chernihiv  

61,  Kotsyubinsky - st., Chernihiv 

+ 380 462 93-00-70

+ 380 97 373-04-04

+ 380 99 498-94-78

+ 380 93 567-68-78

en